Từ điển Dict9
EV

juiciness Tiếng Anh là gì?

ENjuiciness
Danh từ
tính có nhiều nước (trái cây, thịt…)
tính lý thú
tính béo bở