Từ điển Dict9
EV

jujube Tiếng Anh là gì?

ENjujube
Danh từ
(thực vật)
táo ta (cây, quả)