Từ điển Dict9
EV

julian Tiếng Anh là gì?

ENjulian
Tính từ
juliêng, (thuộc) Giu-li-út Xê-za
julian calendar
lịch juliêng (do Giu-li-út Xê-za cải biên)