Từ điển Dict9
EV

jum-off Tiếng Anh là gì?

ENjum-off
Danh từ
(thể dục,thể thao) sự xuất phát; điểm xuất phát (chạy thiu)
(quân sự) sự bắt đầu cuộc tấn công; chỗ bắt đầu cuộc tấn công