Từ điển Dict9
EV

jumble-shop Tiếng Anh là gì?

ENjumble-shop
Danh từ
cửa hàng bán đủ cán thứ linh tinh tạp nhạp