Từ điển Dict9
EV

jumper Tiếng Anh là gì?

ENjumper
Danh từ
(Anh) như jersey
xem jersey
(Mỹ, như pinafore)
thú nhảy, sâu bọ nhảy