Từ điển Dict9
EV

jumpiness Tiếng Anh là gì?

ENjumpiness
Danh từ
sự hốt hoảng bồn chồn