Từ điển Dict9
EV

jumping-jack Tiếng Anh là gì?

ENjumping-jack
Danh từ
con choi choi (một thứ đồ chơi)