Từ điển Dict9
EV

juncture Tiếng Anh là gì?

ENjuncture
Danh từ
at this juncture
trong lúc này, ở vào bước ngoặt này
lúc này thật khó mà tiên đoán tương lai của công ty sẽ ra sao