Từ điển Dict9
EV

jungle Tiếng Anh là gì?

ENjungle
Danh từ
rừng rậm (nhiệt)
mớ hỗn độn
the jungle of tax laws
một mớ hỗn độn những luật lệ thuế má
the law of the jungle
xem law