Từ điển Dict9
EV

juniper Tiếng Anh là gì?

ENjuniper
Danh từ
(thực vật)
cây bách xù