Từ điển Dict9
EV

junk-shop Tiếng Anh là gì?

ENjunk-shop
Danh từ
cửa hàng bán đồ cũ, cửa hàng đồng nát