Từ điển Dict9
EV

junkard Tiếng Anh là gì?

ENjunkard
Danh từ
nơi để đồ đồng nát