Từ điển Dict9
EV

junkman Tiếng Anh là gì?

ENjunkman
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bán đồ cũ, người bán đồ đồng nát