Từ điển Dict9
EV

jupiter Tiếng Anh là gì?

ENjupiter
Danh từ
sao Mộc