Từ điển Dict9
EV

jural Tiếng Anh là gì?

ENjural
Tính từ
(thuộc) luật pháp
(thuộc) nghĩa vụ bổn phận; (thuộc) quyền lợi và trách nhiệm