Từ điển Dict9
EV

juratory Tiếng Anh là gì?

ENjuratory
Tính từ
(thuộc) lời thề, (thuộc) lời tuyên thệ