Từ điển Dict9
EV

juridical Tiếng Anh là gì?

ENjuridical
Tính từ
[thuộc] pháp lý