Từ điển Dict9
EV

jurisprudent Tiếng Anh là gì?

ENjurisprudent
Tính từ
giỏi về luật pháp