Từ điển Dict9
EV

jurisprudential Tiếng Anh là gì?

ENjurisprudential
Tính từ
(thuộc) luật học