Từ điển Dict9
EV

jurist Tiếng Anh là gì?

ENjurist
Danh từ
nhà luật học, luật gia