Từ điển Dict9
EV

juristic Tiếng Anh là gì?

ENjuristic
Tính từ
(thuộc) luật pháp, (thuộc) pháp l