Từ điển Dict9
EV

juristical Tiếng Anh là gì?

ENjuristical
Tính từ
(thuộc) luật pháp, (thuộc) pháp l