Từ điển Dict9
EV

jury Tiếng Anh là gì?

ENjury
Danh từ
bồi thẩm đoàn
ban giám khảo