Từ điển Dict9
EV

jury-mast Tiếng Anh là gì?

ENjury-mast
Danh từ
cột buồm tạm thời (thay thế cột buồm đã bị gãy)