Từ điển Dict9
EV

justiciar Tiếng Anh là gì?

ENjusticiar
Danh từ
(sử học) quan chánh án tối cao (dưới triều Nóoc-măng)