Từ điển Dict9
EV

justificative Tiếng Anh là gì?

ENjustificative
Tính từ
để bào chữa, để biện hộ, để chứng minh là đúng