Từ điển Dict9
EV

justificatory Tiếng Anh là gì?

ENjustificatory
Tính từ
để bào chữa, để biện hộ, để chứng minh là đúng