Từ điển Dict9
EV

justify Tiếng Anh là gì?

ENjustify
Động từ
bào chữa, biện bạch
anh không thể biện bạch cho việc anh lơ là vợ con đâu
sắp chữ cho các dòng bằng đầu bằng đuôi (trong nghề in)
the end justifies the means
xem end