Từ điển Dict9
EV

jute Tiếng Anh là gì?

ENjute
Danh từ
sợi day
(thực vật) cây đay