Từ điển Dict9
EV

juvenescent Tiếng Anh là gì?

ENjuvenescent
Tính từ
(thuộc) thời kỳ thanh thiếu niên