Từ điển Dict9
EV

juxtaposition Tiếng Anh là gì?

ENjuxtaposition
Danh từ
sự đặt cạnh nhau (để thấy sự khác biệt)
the juxtaposition of [differentideas
sự đặt hai ý tưởng cạnh nhau (để thấy sự khác nhau)