Từ điển Dict9
EV

k-ration Tiếng Anh là gì?

ENk-ration
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(quân sự) khẩu phần chiến đấu (gồm lương khô và đồ hộp)