Từ điển Dict9
EV

kaff Tiếng Anh là gì?

ENkaff
Danh từ
người Ban-tu một chủng tộc ở Nam phi
(số nhiều) cổ phần mỏ (ở Nam phi)