Từ điển Dict9
EV

kago Tiếng Anh là gì?

ENkago
Danh từ
cái cáng (Nhật bản)