Từ điển Dict9
EV

kale Tiếng Anh là gì?

ENkale
Danh từ
(cũng kail) (thực vật)
cải xoăn
xem kail