Từ điển Dict9
EV

kaleidoscopical Tiếng Anh là gì?

ENkaleidoscopical
Tính từ
(thuộc) kính vạn hoa
(nghĩa bóng) có nhiều màu sắc biến ảo