Từ điển Dict9
EV

kalends Tiếng Anh là gì?

ENkalends
Danh từ
ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)
on (at) the Greek calends
không khi nào, không bao giờ, không đời nào