Từ điển Dict9
EV

kalium Tiếng Anh là gì?

ENkalium
Danh từ
(hoá học) Kali