Từ điển Dict9
EV

kalong Tiếng Anh là gì?

ENkalong
Danh từ
(động vật học) dơi quạ (Mã-lai)