Từ điển Dict9
EV

kanaka Tiếng Anh là gì?

ENkanaka
Danh từ
thổ dân Ca-nác (ở các đảo nam Thái bình dương)
công nhân đồn điền mía (ở Uc)