Từ điển Dict9
EV

kangaroo Tiếng Anh là gì?

ENkangaroo
Danh từ
(động vật) (số nhiều kangaroos)
thú nhảy, con can-gu-ru