Từ điển Dict9
EV

kantian Tiếng Anh là gì?

ENkantian
Tính từ
(triết học) (thuộc) triết học Căng
Danh từ
(triết học) môn đệ của Căng; người theo triết học Căng