Từ điển Dict9
EV

kantianism Tiếng Anh là gì?

ENkantianism
Danh từ
(triết học) triết học Căng, chủ nghĩa Căng