Từ điển Dict9
EV

kaolinise Tiếng Anh là gì?

ENkaolinise
Ngoại động từ
caolin hoá