Từ điển Dict9
EV

kaolinization Tiếng Anh là gì?

ENkaolinization
Danh từ
sự caolin hoá