Từ điển Dict9
EV

kaolinize Tiếng Anh là gì?

ENkaolinize
Ngoại động từ
caolin hoá