Từ điển Dict9
EV

kapok Tiếng Anh là gì?

ENkapok
Danh từ
bông gòn, bông gạo