Từ điển Dict9
EV

kaput Tiếng Anh là gì?

ENkaput
Tính từ
(vị ngữ) (lóng)
bị hỏng, bị tiêu rồi
the car's kaput, we'll have to walk
xe hỏng, chúng ta phải cuốc bộ thôi