Từ điển Dict9
EV

karakul Tiếng Anh là gì?

ENkarakul
Danh từ
(động vật học) cừu caracun